·         خدمات استقــرار (فضای اداری قابل انعطاف ـ تجهیزات اداری ـ اتاق جلسات ـ سالن کنفرانس- خدمات اداری و دفتری، منشی گری ـ تایپ و تکثیر ـ تلفن و فاکس ـ حفاظت و ورود و خروج اموال)

·         خدمات فنی تخصصی (آزمایشگاههای تخصصی ـ فراهم آوردن امکان استفاده از تجهیزات تخصصی موجود در شبکه همکار)

·         خدمات شبـکه و اطلاع رسانـی

·         خدمات مشــاوره (حقوقی ـ بازرگـانی ـ مدیریتی ـ بازاریـابی ـ فنی و تخصصی)

·         خدمات آموزشــی (بـرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ـ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی)

·         خدمات حمایت مالی